งานจราจร

 

 

 

 

หัวหน้าชุดจราจร
ด.ต.ชาติ ทรัพย์จี่้

 

จ.ส.ต.อำนาจ บัวเพ็ง

 

ด.ต.อนันต์ อินทรพัฒน์

 

 

 

 

 

 

 

ด.ต.อนันต์ อินทรพัฒน์

 

จ.ส.ต.คนึง อินสุนทร

 

จ.ส.ต.สมติด อ่องเมือง

 

ส.ต.อ.ไพสิฐ บุญธปัญญา

 

จ.ส.ต.อดิศร น้อยเนียม