งานสืบสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ต.เที่ยง เฉลยสาร
ด.ต.อำนวย ปวงขจร
ส.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ครุฑจันทร์

 

 

 

ด.ต.สุเมธ สุมาลา

 

จ.ส.ต.ชูชาติ กระจ่างศิริ
ส.ต.อ.ธวัชชัย ใจบุญ

 

 

 

จ.ส.ต.สมบัติ มหานนท์