เรื่องราว...มรดกไทยในธนบัตร

 

ธนบัตร สื่อทำหน้าที่เผยแพร่ เอกลักษณ์ประจำชาติให้ทั่วโลกรู้จัก

ธนบัตรเป็นของมีค่าที่ชนในชาติตระหนักในความสำคัญและคุณค่า และยังเป็นสื่อทำหน้าที่เผยแพร่ เอกลักษณ์ประจำชาติให้ทั่วโลกรู้จัก ดังนั้น การพิมพ์ธนบัตรจึงมักนำภาพที่เป็น สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ความภาคภูมิใจ มาเป็นส่วนประกอบในธนบัตร
ธนบัตรของไทยก็เช่นเดียวกัน ได้แสดงถึงประวัติศาสตร์ และอารยธรรมของไทย ที่ชนชาวไทยมีความ ประทับใจและภาคภูมิใจ บรรดาศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า จึงได้นำมาแสดงไว้ในธนบัตรอย่างผสมกลมกลืน มรดกไทยในธนบัตร แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ

 

มรดกไทยในธนบัตร แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ

มรดกไทยในธนบัตร แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ประกอบด้วย พระราชกรณียกิจของพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงพระคุณอย่างยิ่งแก่ชาวไทย ได้แก่ธนบัตรแบบ 12 เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสระภาพและรักษา เอกราชของชาติไว้ ส่วนธนบัตรแบบ 13 และต่อมา เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กับพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

 

 

 

 

 

 

ภาพประธานด้านหลังธนบัตร ชนิดราคา 100 บาท แบบ 12

 

 

 

 

 

 

ภาพประธานด้านหลังธนบัตร ชนิดราคา 100 บาท แบบ 12

เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระคธาธารชื่อเจ้าพระยาไชยานุภาพ ประดิษฐาน ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พระบรมราชานุสาวรีย์นี้เป็นอนุสรณ์ที่พระองค์ ทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา ครั้งสงครามยุทธหัตถี ที่หนองสาหร่ายเขตเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2535 พระมหาอุปราชาแม่ทัพพม่าที่ยกมารุกรานไทยถูกพระแสงของ้าวสิ้นพระชนม์ และกองทัพพม่า ต้องแตกพ่ายกลับไป

 

 

 

 

 

 

ภาพประธานด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แบบ 12

 

 

 

 

 

 

ภาพประธานด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 20 บาท แบบ 12

เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงม้าศึกพร้อมทหารคู่พระทัยทั้งสี่คือ พระเชียงเงิน หลวงพิชัยอาสา หลวงราชเสนา และหลวงพรหมเสนา ประดิษฐาน ณ สวนสาธารณทุ่งนาเชย อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พระบรมราชานุสาวรีย์นี้เป็นอนุสรณ์ที่พระองค์ทรงนำไพร่พล ตีฝ่าวงล้อมของกองทัพพม่า ที่ยกมาล้อมกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2310 เมื่อตีฝ่าวงล้อมออกไปได้ ก็มุ่งหน้าไปเมืองจันทบุรีเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการกอบกู้บ้านเมือง และทรงสามารถกระทำได้สำเร็จหลังจาก เสีย

 

 

 

 

 

 

ภาพประธานด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 10 บาท แบบ 12

 

 

 

 

 

 

ภาพประธานด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 10 บาท แบบ 12

เป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยะมหาราชทรงม้า หรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่าพระบรมรูปทรงม้า ประดิษฐาน ณ ลานพระราชวังดุสิต พระบรมราชานุสาวรีย์นี้เป็นอนุสรณ์ที่พระองค์ทรงทำนุบำรุง อาณาประชาราษฎร์ ให้อยู่เย็นเป็นสุข ตลอดรัชสมัยของพระองค์ อีกทั้งยังทรงนำประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์อีกนานัปการให้เป็นไปด้วยดี และดำรงเอกราชของชาติไว้ได้ท่ามกลางการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกในครั้งนั้น นอกจากนั้นยัง ได้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ากว่ายุคใดสมัยใด

 

 

 

 

 

 

ภาพประธานด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบ 13

 

 

 

 

 

 

ภาพประธานด้านหลังธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบ 13

เป็นภาพพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประดิษฐาน ณ เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า ฝั่งพระนคร พระบรมราชานุสาวรีย์นี้ เป็นอนุสรณ์ที่พระองค์ทรงเป็นพระปฐมกษัตริย์ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นราชธานี ทรงทำศึกสงครามป้องกันเอกราชอธิปไตย ของชาติ และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่สร้างความเจริญรุ่งเรือง และความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ ไว้เป็นอันมาก